BiKeR - Białostocka Komunikacja Rowerowa

rejestracja

wystarczy 1 minuta

twoje konto

zarządzaj swoim kontem

logowanie

przygotuj telefon i PIN

REGULAMIN

systemu „BiKeR” Białostocka Komunikacja Rowerowa

[Obowiązuje od 01.04.2017]

Wersja PDF

I.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów
miejskich udostępnianych jako system Białostockiej Komunikacji
Rowerowej (zwany dalej: BiKeR) organizowanej przez Miasto Gminę
Białystok na terenie miasta oraz na terenie gmin sąsiadujących,
uruchomionej i prowadzonej przez firmę Nextbike Polska S.A. jako
Operatora systemu.

2. Regulamin BiKeR wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest
nieodpłatnie na stronie internetowej www.bikerbialystok.pl w sposób
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie
Nextbike Polska S.A., z siedzibą w Warszawie.

3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A.

ul. Przasnyska 6b

01-756 Warszawa

e-mail: bok@bikerbialystok.pl

tel.: 85 871 01 01 lub 85 733 91 19 (koszt połączenia zgodny z taryfami
operatorów)

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z
systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych
miastach, chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny
wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod
adresem

www.nextbike.pl/o-nextbike

II.
Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i
warunki korzystania z BiKeR, w szczególności warunki, zakres praw i
obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z rowerów w
systemie BiKeR. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie
wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek
zezwolenia na korzystanie z roweru miejskiego w systemie BiKeR.

2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca
wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że
Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje
automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w BiKeR pod
warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu,
złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji
Klienta w BiKeR.

3. Operator – Nextbike Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-349 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007, realizująca usługi związane z obsługą BiKeR.

4. System BiKeR – uruchomiony przez Operatora system
białostockiego roweru miejskiego obejmujący w szczególności rowery,
infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające
korzystanie z rowerów.

5. Klient – uczestnik Systemu BiKeR, który
zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie BiKeR.

6. Serwis BiKeR – wykonywane przez Operatora czynności
związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją BiKeR.

7.

Biuro Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Rowerowej (BOK
BiKeR)

– uuruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 85 871 01 01 lub 85 733 91 19, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres bok@bikerbialystok.pl oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu BOK BiKeR oraz stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta BKM-BiKeR zamieszczane są na stronie internetowej www.bikerbialystok.pl.

8. Stacja BiKeR – zestaw stojaków rowerowych wraz z
urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie BiKeR oraz do
pobierania rowerów poprzez Terminal BiKeR, a także aplikację mobilną
Nextbike lub kontakt z BOK BiKeR. Lista Stacji BiKeR znajduje się na
stronie internetowej www.bikerbialystok.pl.

9. Stacja BiKeR z elektrozamkami dziecięcymi – zestaw
stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w
systemie BiKeR oraz do pobierania rowerów poprzez Terminal BiKeR, a
także aplikację mobilną Nextbike lub kontakt z BOK BiKeR, wyposażona
dodatkowo w stojaki dziecięce. Lista Stacji BiKeR znajduje się na
stronie internetowej www.bikerbialystok.pl.

10. Terminal BiKeR – urządzenie do samodzielnego
pobierania rowerów znajdujące się w Stacjach BiKeR.

11. Aplikacja mobilna Nextbike – oprogramowanie
działające na systemach operacyjnych Android i iOS umożliwiające
wypożyczanie oraz zwrot roweru w systemie.

12. Identyfikator Klienta – osobisty numer
przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w
postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował
podczas rejestracji w BiKeR oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został
podany podczas rejestracji w BiKeR. W celu usprawnienia procesu
pobrania i zwrotu roweru w systemie BiKeR Klient może wykorzystywać po
aktywowaniu w Terminalu BiKeR: imienną Białostocką Kartę Miejską,
Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą
w systemie zbliżeniowym. W trakcie pobrania i zwrotu roweru są one
traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie pobrania i
zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby
identyfikacji:

a. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest
traktowany, jako Identyfikator Klienta,

b. Białostocką Kartę Miejską (BiKeR) – zbliżeniowa, spersonalizowana
(imienna) karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny,
zakodowany numer wraz z numerem PIN,

c. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa,
spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój
unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,

d. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe,
debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów
Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca
wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w
rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( tj.
Dz.U. 2016 poz. 1572 ) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane
do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

e. inne nośniki kompatybilne z imienną Białostocką Kartą Miejską,
przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej m. Białystok
wraz z numerem PIN.

Po zalogowaniu się na koncie na stronie www.bikerbialystok.pl Klient
może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji:

Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo
proszę pytać mnie o mój PIN.

Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności
podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e,
przy terminalu.

13. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat BiKeR
będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.bikerbialystok.pl.

14.

Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie BiKeR –

cennik części i usług związanych z naprawą bądź odtworzeniem roweru.

15. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w
systemie rozliczeniowym Systemu BiKeR, na którym realizowane są
operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów
oferowanych w ramach Systemu BiKeR zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.
Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z
góry”, w formie przedpłaty.

16. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu
BiKeR wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana
przez Klienta przy rejestracji w BiKeR, której wniesienie stanowi
pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

17. Kwota doładowania – opłata na poczet wypożyczeń
lub innych rozliczeń z Operatorem, wniesiona na Rachunek przedpłacony.

18. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie
podejmowane przez Operatora w przypadku


niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności
postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.

19. Strefa użytkowania– granice administracyjne m.
Białystok, gminy Juchnowiec Kościelny oraz gminy Choroszcz

20. Wypożyczenie roweru – pobranie i korzystanie z
roweru ze Stacji BiKeR przy pomocy Identyfikatora Klienta lub inny
sposób opisany w punkcie II.12. Proces pobrania określa szczegółowo
rozdział VII. Regulaminu.

21. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji BiKeR.
Proces zwrotu, określa rozdział X. Regulaminu.

22. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący
rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez
elektrozamek jest możliwe jedynie bezpośrednio przy terminalu, a także
poprzez aplikację mobilną Nextbike.

23. Bon promocyjny – Operator
przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie BiKeR za
pomocą bonu. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez
Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia
środków z bonu. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej
kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów
promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu
przyznania określane są w Regulaminie promocji.

24. Blokada konta – środek prewencyjny, z którego może
skorzystać Operator. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz
Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do
czasu wyjaśniania sprawy.

 

III.
Zasady ogólne korzystania z BiKeR

1. Warunkiem korzystania z Systemu BiKeR jest podanie przez Klienta:
wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków
określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej.
Warunkiem korzystania z BiKeR jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu
Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości
co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Operator udostępnia Klientowi rower na warunkach określonych w
Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w
szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z
Regulaminem.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia
(zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazać
Operatorowi BiKeR pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich
odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w
szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat
i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie BiKeR. W
oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do
uzupełniania konta małoletniego w systemie BiKeR w taki sposób aby w
momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania
pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć
własnoręczny podpis na zgodzie. Zgoda musi być wysłana pocztą lub
przekazana na adres Biura Obsługi Klienta BiKeR ( bok@bikerbialystok.pl).

4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z
wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub
motorowerowej.

5. Klient może użytkować jednocześnie cztery rowery. Po uprzedniej
rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednorazowym
pobraniu W przypadku wynajmu więcej niż 1 roweru Klient powinien
doładować środki o kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy.

6. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.

IV.
Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego
przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim
samym stanie jak w momencie pobrania, a w przypadku wystąpienia awarii
roweru w trakcie wypożyczenia, powinien postępować zgodnie z pkt VII.,
6 poniżej. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń
wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy
korzystaniu z Systemu BiKeR.

3. Korzystanie z rowerów Systemu BiKeR może się odbywać wyłącznie w
celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie wykorzystywane
rowery przy równoczesnym pobraniu kilku rowerów od momentu pobrania ze
Stacji BiKeR do momentu zwrotu do Stacji BiKeR. W szczególności Klient
zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz
kradzieży roweru, zaistniałe od chwili pobrania roweru z dowolnej
Stacji BiKeR do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji BiKeR.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas użytkowania Klient ma
obowiązek powiadomić o tym BOK BiKeR, natychmiast po stwierdzeniu faktu
kradzieży.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu BiKeR przez osoby
będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych
leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od
kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje
się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez
Klienta, związanych z użytkowaniem roweru, nałożonych z własnej winy.
Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które
zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego
użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu BiKeR, Klient zgadza
się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego,
sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw
Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.
Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i
odtworzenia roweru z kwoty doładowania Klienta, na co Klient niniejszym
wyraża zgodę. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały
uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w
Systemie BiKeR”.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient
ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną
kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient
ma obowiązek skontaktować się z BiKeR.

10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie
skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy
lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem
postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia
pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi
prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości,
przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia
roweru określony w Tabelach Opłat i Kar.

12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów samochodami i innymi
środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając
środków transportu miejskiego.

V.
Rejestracja

1. Warunkiem koniecznym korzystania z Systemu BiKeR jest uprzednia
rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.

2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.bikerbialystok.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK BiKeR, poprzez terminal, za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows i Android, a także w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta BKM-BiKeR. Informacje na temat stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta BKM- BiKeR dostępne są na stronie internetowej.

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.bikerbialystok.pl, aplikację mobilną Nextbike, w stacjonarnym Punkcie Obsługi Klienta BKM- BiKeR lub kontaktując się telefonicznie z pracownikiem BOK BiKeR wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. imienia i nazwiska,

b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania,
kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,

c. numer PESEL,

d. numeru telefonu komórkowego,

e. numeru karty kredytowej w przypadku płatności kartą z możliwością
obciążenia,

f. wykształcenie (opcjonalnie),

g. zawód (opcjonalnie).

4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu BiKeR, Klient podaje
następujące dane osobowe:

a. numer telefonu komórkowego.

b. imię i nazwisko,

c. w przypadku chęci zasilenia konta: numer karty kredytowej z
możliwością obciążenia.

Pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkty: b oraz c, klient ma
obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin od rejestracji.

5. Konta Klientów z saldem 0 zł, zawierające niepoprawne dane osobowe,
mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu BiKeR.

6. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu BiKeR Klient wprowadza
ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez:
stronę internetową, aplikację mobilną Nextbike oraz BOK BiKeR – PIN
jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient
otrzymuje potwierdzenie z Systemu BiKeR o udanej rejestracji oraz swój
indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego
stanowi Identyfikator Klienta w Systemie BiKeR.

7. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych,
akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (
tj. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.). Klient ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia
lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych
uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu BiKeR . Informacje na temat bezpieczeństwa danych
osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod
adresem: http://bikerbialystok.pl/polityka-prywatnosci/.

8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania
systemów Nextbike i mogą być udostępniane innym podmiotom
współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów
prawa.

9. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w
sprawach związanych z realizacją Umowy.

10. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms,
poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług
świadczonych przez Operatora w ramach BiKeR, a także anonimowych ankiet
przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź
udostępnianych bezpośrednio w Systemie BiKeR, służących zbieraniu przez
Operatora od Klientów BiKeR danych demograficznych i profilowych
niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie,
wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i
dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz
statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego
partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów
informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a
Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów
informacyjnych albo ankiet.

11. Treść poszczególnych transakcji / pobrań jest udostępniona
wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury
rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich
transakcji / pobrań przez okres ich przechowywania w systemie
informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji /
pobrań przechowywane są przez system informatyczny BiKeR. Jeżeli nie ma
zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane po
złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie, nie wcześniej jednak
niż po upływie 2 lat, a w przypadku wniesienia reklamacji dane te
przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego
postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów
dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia,
naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia
ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego
w sprawie orzeczenia.

12. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

13. Administratorem danych osobowych jest Operator, który zobowiązuje
się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym
podmiotom, chyba że Klient go do tego upoważni, albo upoważnienie takie
wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po
wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Operatorem.

14. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i
zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji
zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer
może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.
Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i
korzystaniu przez nich z poszczególnych stron BiKeR oraz umożliwiają
sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość
wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże
może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z
Systemu BiKeR.

VI.
Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu BiKeR może
być dokonywana poprzez:

a. obciążenie rachunku karty kredytowej Klienta, z którym wiąże się
pobranie opłaty min. 10 zł,

b. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub
poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.bikerbialystok.pl.

2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje w
momencie gdy konto nie jest aktywne. Można tego dokonać, poprzez
wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w
Terminalu BiKeR, podczas kontaktu z BOK BiKeR, a także za pomocą
aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS,
Windows i Android

3. Forma płatności może być wielokrotnie wybierana, po zalogowaniu się
na stronie www.bikerbialystok.pl, w zakładce Doładuj konto. Aby
zrezygnować z obciążanie rachunku karty płatniczej, należy się w tej
sprawie skontaktować z BOK.

4. Klient, który przedstawi w stacjonarnym Punkcie Obsługi Klienta
pisemne potwierdzenie dokonania płatności, otrzyma automatyczną
autoryzację płatności.

5. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

6. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie
za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem
drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych
niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia
roweru oraz numeru roweru.

7. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail,
z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail,
wskazany przez Klienta.

VII.
Pobranie i użytkowanie roweru

1. Użytkowanie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status
konta. Przez aktywny status konta rozumie się:

a. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto,
poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty
płatniczej,

b. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością
obciążenia, przy terminalu poprzez kontakt z BOK BiKeR lub poprzez
aplikacje mobilną Nextbike środki z karty pobierane są automatycznie.

2. Pobranie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji BiKeR po uprzednim
uruchomieniu Terminala BiKeR, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie
z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala BiKeR komunikatami. Zwolnienie
elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na
Terminalu BiKeR oraz sygnałem dźwiękowym Wypożyczenie również można
dokonać za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike lub kontaktując się z BOK
– dzwoniąc pod numery podane na terminalu.

3. Pobranie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury opisanej w
pkt. 2.

4. Podczas wypożyczania roweru Klient otrzymuje numer do zamka
szyfrowego otwierającego dostęp do roweru. Numer ten do czasu zwrotu
roweru można potwierdzić w Terminalu BiKeR, aplikacji mobilnej Nextbike
oraz w BOK BiKeR.

5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest
przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są
napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest
zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie
się w koło.

6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia lub używania roweru
jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego
zgłoszenia problemu do BOK BiKeR i odstawienia roweru do najbliższej
Stacji BiKeR.

7. Korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego
odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku
gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie użytkowania roweru posiadał
zdolny do wykonywania połączeń z BOK BiKeR telefon komórkowy.

9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do
przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz
w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych
ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać
5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz
kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli
wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient
ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych
w koszyku towarów lub przedmiotów.

10. Maksymalne obciążenie roweru:.

a. tradycyjnego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może
przekroczyć 120 kg,

b. tandemu, przeznaczonego do użytku przez 2 osoby, nie może
przekroczyć 170 kg.

c. dziecięcego, przeznaczonego do użytku dla dzieci od lat 6 , nie może
przekroczyć 60 kg

11. Uchwyt umieszczony w rowerach typu tandem służy wyłącznie do
przewożenia napojów. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że
przewożony napój jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego
wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn
niewłaściwego wykorzystania uchwytów, Klient ponosi odpowiedzialność
oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia przewożonych w uchwycie towarów lub przedmiotów.

12. Użytkowanie rowerów typu dziecięcego jest możliwe tylko pod
nadzorem prawnego opiekuna posiadającego konto w Systemie Biker.
Opiekun prawny jest zobowiązany do nadzorowania jazdy dziecka przez
cały okres trwania wypożyczenia aż do zwrotu roweru w stacji dokującej,

a. rowery dziecięce to rowery z obręczami kół o wymiarach 20 cali,
które przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120
cm,

b. przed wypożyczeniem roweru dziecięcego, opiekun prawny musi się
upewnić, że dziecko potrafi jeździć na rowerze bez korzystania z tzw.
kółek bocznych,

c. opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie
wypożyczenia roweru dziecięcego,

d. Wynajem oraz zwrot roweru dziecięcego możliwy jest jedynie na
określonych stacjach wyposażonych w elektrozamki dziecięce

e. w przypadku braku możliwości zwrotu roweru dziecięcego do
elektrozamka dziecięcego(niski elektrozamek), opiekun prawny jest
zobowiązany do oddania roweru za pomocą obejmy lub skontaktowania się z
Operatorem, poprzez całodobową infolinię. Pracownik CK poinformuje jak
należy zabezpieczyć rower.

13. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem, użytkowaniem lub
zwrotem roweru ze Stacji BiKeR Klient jest zobowiązany do kontaktu
telefonicznego z BOK BiKeR. Pracownik BOK BiKeR poinformuje Klienta o
dalszej procedurze działania. Rower powinien być użytkowany zgodnie z
jego przeznaczeniem. Rower BiKeR jako środek transportu miejskiego
służy do przemieszczania się między Stacjami BiKeR. Nie wolno używać
rowerów BiKeR w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek
kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla
ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w
szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora,
Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu
wyjaśnienia sprawy.

VIII.
Czas trwania użytkowania

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej
godziny od pobrania.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego użytkowania
powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

IX.
Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK BiKeR
maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w systemie. W
przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest
zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK BiKeR oraz
odprowadzić rower do najbliższej Stacji BiKeR.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw,
modyfikacji, wymiany części w użytkowanym rowerze. Jedynym uprawnionym
podmiotem do tych działań jest Serwis BiKeR.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania
kontaktu z BOK BiKeR przez cały czas użytkowania roweru.

4. Stojaki do mocowania rowerów są wyposażone w przycisk do zgłaszania
awarii przy zwracaniu roweru. Przycisk będzie aktywny 5 sekund po
wpięciu roweru do elektrozamka w danym stojaku. Po wciśnięciu przycisku
na stojaku rowerowym zapali się lampka LED sygnalizująca zgłoszenie
awarii roweru.

X.
Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób,
by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka
będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu
automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady
sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem
roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego
zabezpieczenia i zwrócenia roweru w systemie. W przypadku trudności ze
zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się całodobową
Infolinią.

2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np.
brak wolnego stojaka w Stacji BiKeR lub awarii Stacji BiKeR) Klient
jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego,
przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w
Stacji BiKeR, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na
części elektronicznej Terminala BiKeR oraz postępowania zgodnie z
instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też
zwrócić rower za pomocą, aplikacji mobilnej Nextbike lub poprzez
kontakt z BOK BiKeR.

3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach
X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz
odpowiada za ewentualną kradzież.

4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub
kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na
miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony
rower, wszelkie opłaty związane z przywróceniem roweru do stanu sprzed
wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście po uprzednim
okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy. W innym
przypadku wszelkie koszty związane z naprawą ponosi właściciel konta.
Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Klient zobligowany
jest poinformować o powyższym BOK BiKeR maksymalnie do 24 godzin od
zdarzenia.

XI.
Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar,
będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na stronie www.bikerbialystok.pl oraz
na Terminalach BiKeR. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut
użytkowania liczona od momentu pobrania roweru w Terminalu BiKeR, bądź
otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą do czasu
wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu
BiKeR o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie są zróżnicowane i uzależnione od długości
użytkowania roweru oraz poprawnego zwrotu roweru w systemie BiKeR.
Opłata podstawowa za jednorazowe użytkowanie roweru jest sumą
należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt 150-minutowego
użytkowania roweru wynosi 9 zł.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za
wyjątkiem pierwszej godziny użytkowania roweru, podczas której wydziela
się okres pierwszych dwudziestu lub trzydziestu minut bezpłatnego
użytkowania roweru.

4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane
środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co
najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. Wypożyczający w celu
dalszego korzystania z systemu BiKeR musi doładować swoje konto do
minimalnego stanu 10,00 zł brutto. W przypadku nieuregulowania
należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich
kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty
z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek
ustawowych od zaległych kwot do dnia faktycznego dokonania płatności w
pełnej wysokości.

5. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu BiKeR opłaty na poczet
wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym
użytkowaniem, w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych pobrań
rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i
Kar BiKeR.

 

XII.
Odpowiedzialność

1 Operator realizuje usługi związane z obsługą BiKeR i ponosi
odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani
następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego
wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które
odpowiedzialny jest Klient. Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez
Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni
kierować pod adresem Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta,
jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z
obowiązujących przepisów prawa.

XIII.
Reklamacje

1. Klient powinien zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty
zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie
Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail bok@bikerbialystok.pl

b. pocztą na adres pocztowy Operatora:

Nextbike Polska S.A.

ul. Przasnyska 6b

01-756 Warszawa

c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z
prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko,
adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator
pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej
realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w
terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej
przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej
wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do
rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora
dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W
przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji,
Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę
opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej
otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością,
obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów
prawa i dobrych obyczajów.

8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana
została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w
sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez
składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie
jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta
lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych
nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej,
profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. Operator udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w
sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora.
Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia –
list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia
Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie
rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.

12. Klient może:

a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do Operatora w
ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;

b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

13. Operator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

14. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w
sporach konsumenckich), Operator niniejszym udostępnia łącze
elektroniczne do internetowej platformy ODR ( online dispute resolution):

https://webgate.ec.europa.eu/odr

. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między
przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma
charakter dobrowolny.

XIV.
Odstąpienie od Umowy.

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie
przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem
konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

a. przesłanie do Operatora na adres email bok@bikerbialystok.pl
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może
skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr
2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn.
zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić
drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Operatora
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków jest dokonywany na
wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. Prawo odstąpienia od
Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w
art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn.
zm.), a w szczególności nie jest możliwe po zrealizowaniu Umowy.

XV.
Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej
należy przesłać na adres elektroniczny bok@bikerbialystok.pl lub na
adres pocztowy Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia
wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Klienta w
powyższym terminie środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł.
Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność
wypowiedzenia Umowy.

3. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu
rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany
przez Klienta chyba że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na
inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w
składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30
dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o
koszty przelewu.

XVI.
Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użytkowanie roweru są
równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze;
posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością
przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym
okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego
Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru
w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do
Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku
Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora
na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub
Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach
do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na
adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej
informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki
Prywatności przesłanej do BOK BiKeR w terminie 14 dni od dnia jej
wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w
Regulaminie lub Polityce Prywatności przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz
ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną
wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska
Regulaminu.

TABELE OPŁAT I KAR BiKeR

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Czas użytkowania roweru: Opłata podstawowa Czas użytkowania roweru: Opłata za użytkowanie roweru dla Klientów Białostockiej
Komunikacji Miejskiej*
od 1 do 20 minuty 0 zł od 1 do 30 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł od 31 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł Druga godzina 2 zł
Trzecia i każda następna godzina 5 zł Trzecia i każda następna godzina 4 zł

 

 

Kary
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji 50 zł + 5zł/km
Opłata za przekroczenie 12 godzin użytkowania roweru 200 zł
Opłata za nadużycia związane z użytkowania roweru 200 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru tradycyjnego 2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru dziecięcego 1900 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu tandem 7000 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

* Dotyczy osób identyfikujących się w systemie BiKeR za pomocą imiennej
elektronicznej Białostockiej Karty Miejskiej i posiadające na karcie
zakodowany i ważny na moment pobrania roweru dowolny imienny bilet okresowy
lub bilet wieloprzejazdowy ważny w strefie taryfowej B (I strefa taryfowa)
oraz w m. Choroszcz.

 


Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie

BiKeR
.

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Pedały (2 szt.) szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Poniżej zostaje przedstawiona lista zgód jaka jest pobierana od Klientów
wraz z zapisami:

a. Przeczytałem/łam i akceptuję Regulaminy systemów rowerów miejskich,
których Operatorem jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa (wszystkie regulaminy znajdują się w tym
miejscu)*.

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w
formularzu powyżej przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa w celu korzystania z systemów rowerów
miejskich, określonych w regulaminach systemów. *

c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również w
przyszłości, dla celów marketingowych, w tym otrzymywania za pomocą
wiadomości sms oraz poczty elektronicznej materiałów informacyjnych
dotyczących usług świadczonych przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, określonych w regulaminach
systemów.

d. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze
zm.) na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu przez Nextbike
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, w
imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie
numer telefonu, adres e-mail, w tym przy użyciu automatycznych systemów
wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Nextbike
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 , w Warszawa,
w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

Administratorem Danych Osobowych, zbieranych w powyższym formularzu jest
Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b, KRS
0000646950, NIP: 895-198-10-07, REGON: 021336152

Nextbike Polska S.A. przetwarza dane osobowe podane w powyższym formularzu
w celu związanym z wykonaniem umowy, tj. usług świadczonych przez Operatora
określonych w Regulaminie Systemu, na podstawie z art. 23 ust. 1 pkt. 3
Ustawy o ochronie danych osobowych oraz celach związanych z marketingiem
produktów i usług własnych na podstawie określonej w art. 23 ust. 1 pkt. 5
Ustawy o ochronie danych osobowych, a także w zakresie i celu przetwarzania
danych osobowych, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002
r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Podanie wyżej wymienionych danych
osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
dostępu do treści jej danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że
zgoda na ich przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie lub, że może
być wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych – co skutkować będzie
natychmiastowym usunięciem danych osobowych.

Zgoda opiekunów na zawarcie umowy przez niepełnoletniego z operatorem wypożyczalni Nextbike Polska

Formularze reklamacyjne

Oświadczenie o wypadku/kolizji na rowerze

Pogoda w Białymstoku

dziś, czwartek, 20 czerwca 2019
26°
Opady deszczu Ciśnienie 1009.6 hPa, Wiatr 1.57 km/h
jutro
25°
pojutrze
22°
za 2 dni
21°


Pliki do pobrania