BiKeR - Białostocka Komunikacja Rowerowa

rejestracja
wystarczy 1 minuta
twoje konto
zarządzaj swoim kontem
logowanie
przygotuj telefon i PIN

REGULAMIN

systemu „BiKeR” Białostocka Komunikacja Rowerowa

[Obowiązuje od 01.08.2019]

Wersja PDF

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych jako system Białostockiej Komunikacji Rowerowej (zwany dalej: BiKeR) organizowanej przez Miasto Gminę Białystok na terenie miasta oraz na terenie gmin sąsiadujących, uruchomionej i prowadzonej przez firmę Nextbike Polska S.A. jako Operatora systemu.
 2. Regulamin BiKeR wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.bikerbialystok.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A., z siedzibą w Warszawie.

Kontakt:

Nextbike Polska S.A.

ul. Przasnyska 6b01-756 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel.: 85 871 01 01 lub 85 733 91 19 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

 1. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z BiKeR, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z rowerów w systemie BiKeR. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na korzystanie z roweru miejskiego w systemie BiKeR.
 2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w BiKeR pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w BiKeR.
 3. Operator – Nextbike Polska S.A., siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-349 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007, realizująca usługi związane z obsługą BiKeR.
 4. System BiKeR – uruchomiony przez Operatora system białostockiego roweru miejskiego obejmujący w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające korzystanie z rowerów.
 5. Klient – uczestnik Systemu BiKeR, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie BiKeR.
 6. Serwis BiKeR – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją BiKeR.
 7. Biuro Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Rowerowej (BOK BiKeR) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 85 871 01 01 lub 85 733 91 19, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres [email protected] oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu zamieszczane są na stronie internetowej bikerbialystok.pl.
 8. Stacja BiKeR – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie BiKeR oraz do pobierania rowerów poprzez Terminal BiKeR, a także aplikację mobilną Nextbike lub kontakt z BOK BiKeR. Lista Stacji BiKeR znajduje się na stronie internetowej bikerbialystok.pl.
 9. Stacja BiKeR z elektrozamkami dziecięcymi – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie BiKeR oraz do pobierania rowerów poprzez Terminal BiKeR, a także aplikację mobilną Nextbike lub kontakt z BOK BiKeR, wyposażona dodatkowo w stojaki dziecięce. Lista Stacji BiKeR znajduje się na stronie internetowej bikerbialystok.pl.
 10. Terminal BiKeR – urządzenie do samodzielnego pobierania rowerów znajdujące się w Stacjach BiKeR.
 11. Aplikacja mobilna Nextbike – oprogramowanie działające na systemach operacyjnych Android i iOS umożliwiające wypożyczanie oraz zwrot roweru w systemie.
 12. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w BiKeR oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w BiKeR. W celu usprawnienia procesu pobrania i zwrotu roweru w systemie BiKeR Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu BiKeR: imienną Białostocką Kartę Miejską, Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie pobrania i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie pobrania i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
  1. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
  2. Białostocką Kartę Miejską (BiKeR) – zbliżeniowa, spersonalizowana (imienna) karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,
  3. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,
  4. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( tj. Dz.U. 2016 poz. 1572 ) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,
  5. inne nośniki kompatybilne z imienną Białostocką Kartą Miejską, przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej m. Białystok wraz z numerem PIN.

Po zalogowaniu się na koncie na stronie www.bikerbialystok.pl Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e, przy terminalu.

 1. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat BiKeR będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie bikerbialystok.pl.
 2. Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie BiKeR – cennik części i usług związanych z naprawą bądź odtworzeniem roweru.
 3. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu BiKeR, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu BiKeR zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
 4. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu BiKeR wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w BiKeR, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.
 5. Kwota doładowania – opłata na poczet wypożyczeń lub innych rozliczeń z Operatorem, wniesiona na Rachunek przedpłacony.
 6. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
 7. Strefa użytkowania– granice administracyjne m. Białystok, gminy Juchnowiec Kościelny, gminy Choroszcz oraz gminy Supraśl.
 8. Wypożyczenie roweru – pobranie i korzystanie z roweru ze Stacji BiKeR przy pomocy Identyfikatora Klienta lub inny sposób opisany w punkcie II.12. Proces pobrania określa szczegółowo rozdział VII. Regulaminu.
 9. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji BiKeR. Proces zwrotu, określa rozdział X. Regulaminu. Samo zabezpieczenie Roweru obejmą nie jest rozumiane jako Zwrot. Operator dopuszcza możliwość zwrotu roweru na innej stacji niż Stacja BiKeR w ramach Strefy użytkowania.
 10. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe jedynie bezpośrednio przy terminalu, a także poprzez aplikację mobilną Nextbike.
 11. Bon promocyjny – Operator przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie BiKeR za pomocą bonu. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków z bonu. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w Regulaminie promocji.
 12. Blokada konta – środek prewencyjny, z którego może skorzystać Operator. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

 III. Zasady ogólne korzystania z BiKeR

 1. Warunkiem korzystania z Systemu BiKeR jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z BiKeR jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 2. Operator udostępnia Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.
 3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi BiKeR pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie BiKeR. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w systemie BiKeR w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Zgoda musi być wysłana pocztą lub przekazana na adres Biura Obsługi Klienta BiKeR ([email protected]).
 4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.
 5. Klient może użytkować jednocześnie cztery rowery. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednorazowym pobraniu W przypadku wynajmu więcej niż 1 roweru Klient powinien doładować środki o kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy.
 6. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem wypożyczenia i zwrócić go w Strefie użytkowania.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

 1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
 2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie pobrania, a w przypadku wystąpienia awarii roweru w trakcie wypożyczenia, powinien postępować zgodnie z pkt VII., 6 poniżej. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu BiKeR.
 3. Korzystanie z rowerów Systemu BiKeR może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie wykorzystywane rowery przy równoczesnym pobraniu kilku rowerów od momentu pobrania ze Stacji BiKeR do momentu zwrotu do Stacji BiKeR. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży roweru, zaistniałe od chwili pobrania roweru z dowolnej Stacji BiKeR do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji BiKeR.
 5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas użytkowania Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK BiKeR, natychmiast po stwierdzeniu faktu kradzieży.
 6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu BiKeR przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Klienta, związanych z użytkowaniem roweru, nałożonych z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
 8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu BiKeR, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i odtworzenia roweru z kwoty doładowania Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie BiKeR”.
 9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BiKeR.
 10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
 11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar.
 12. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu miejskiego.

V. Rejestracja

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z Systemu BiKeR jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
 2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.bikerbialystok.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK BiKeR, poprzez terminal, za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows i Android, a także w stacjonarnym Punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Informacje na temat stacjonarnego punktu Obsługi Klienta dostępne są na stronie internetowej.
 3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę bikerbialystok.pl, aplikację mobilną Nextbike, w stacjonarnym punkcie Obsługi Klienta lub kontaktując się telefonicznie z pracownikiem BOK BiKeR wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
  3. numer PESEL,
  4. numeru telefonu komórkowego,
  5. numeru karty kredytowej w przypadku płatności kartą z możliwością obciążenia,
  6. wykształcenie (opcjonalnie),
  7. zawód (opcjonalnie).
 4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu BiKeR, Klient podaje następujące dane osobowe:
  1. numer telefonu komórkowego.
  2. imię i nazwisko,
  3. w przypadku chęci zasilenia konta: numer karty kredytowej z możliwością obciążenia.
   Pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkty: b oraz c, klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin od rejestracji.
 5. Konta Klientów z saldem 0 zł, zawierające niepoprawne dane osobowe, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu BiKeR.
 6. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu BiKeR Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację mobilną Nextbike oraz BOK BiKeR – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu BiKeR o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie BiKeR.
 7. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy ( Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu BiKeR. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: http://bikerbialystok.pl/polityka-prywatnosci/.
 8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania systemów Nextbike i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy.
 10. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach BiKeR, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie BiKeR, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów BiKeR danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
 11. Treść poszczególnych transakcji / pobrań jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / pobrań przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / pobrań przechowywane są przez system informatyczny BiKeR. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat, a w przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 12. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 13. Administratorem danych osobowych jest Operator, który zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Operatorem.
 14. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron BiKeR oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu BiKeR.

VI. Formy Płatności

 1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu BiKeR może być dokonywana poprzez:
  1. obciążenie rachunku karty kredytowej Klienta, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł,
  2. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal bikerbialystok.pl.
 2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej następuje w momencie gdy konto nie jest aktywne. Można tego dokonać, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu BiKeR, podczas kontaktu z BOK BiKeR, a także za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Windows i Android
 3. Forma płatności może być wielokrotnie wybierana, po zalogowaniu się na stronie www.bikerbialystok.pl, w zakładce Doładuj konto. Aby zrezygnować z obciążanie rachunku karty płatniczej, należy się w tej sprawie skontaktować z BOK.
 4. Klient, który przedstawi w stacjonarnym Punkcie Obsługi Klienta pisemne potwierdzenie dokonania płatności, otrzyma automatyczną autoryzację płatności.
 5. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
 6. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
 7. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Pobranie i użytkowanie roweru

 1. Użytkowanie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:
  1. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
  2. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu poprzez kontakt z BOK BiKeR lub poprzez aplikacje mobilną Nextbike środki z karty pobierane są automatycznie.
 2. Pobranie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji BiKeR oraz innej stacji leżącej w Strefie użytkowania po uprzednim uruchomieniu Terminala BiKeR, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala BiKeR komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu BiKeR oraz sygnałem dźwiękowym Wypożyczenie również można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike lub kontaktując się z BOK – dzwoniąc pod numery podane na terminalu.
 3. Pobranie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury opisanej w pkt. 2.
 4. Podczas wypożyczania roweru Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego otwierającego dostęp do roweru. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu BiKeR, aplikacji mobilnej Nextbike oraz w BOK BiKeR.
 5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
 6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia lub używania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK BiKeR i odstawienia roweru do najbliższej Stacji BiKeR.
 7. Korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
 8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie użytkowania roweru posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK BiKeR telefon komórkowy.
 9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
 10. Maksymalne obciążenie roweru:.
  1. tradycyjnego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg,
  2. tandemu, przeznaczonego do użytku przez 2 osoby, nie może przekroczyć 170 kg.
  3. dziecięcego, przeznaczonego do użytku dla dzieci od lat 6 , nie może przekroczyć 60 kg
 11. Uchwyt umieszczony w rowerach typu tandem służy wyłącznie do przewożenia napojów. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożony napój jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania uchwytów, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w uchwycie towarów lub przedmiotów.
 12. Użytkowanie rowerów typu dziecięcego jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna posiadającego konto w Systemie Biker. Opiekun prawny jest zobowiązany do nadzorowania jazdy dziecka przez cały okres trwania wypożyczenia aż do zwrotu roweru w stacji dokującej,
  1. rowery dziecięce to rowery z obręczami kół o wymiarach 20 cali, które przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120 cm,
  2. przed wypożyczeniem roweru dziecięcego, opiekun prawny musi się upewnić, że dziecko potrafi jeździć na rowerze bez korzystania z tzw. kółek bocznych,
  3. opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru dziecięcego,
  4. Wynajem oraz zwrot roweru dziecięcego możliwy jest jedynie na określonych stacjach wyposażonych w elektrozamki dziecięce
  5. w przypadku braku możliwości zwrotu roweru dziecięcego do elektrozamka dziecięcego(niski elektrozamek), opiekun prawny jest zobowiązany do oddania roweru za pomocą obejmy lub skontaktowania się z Operatorem, poprzez całodobową infolinię. Pracownik CK poinformuje jak należy zabezpieczyć rower.
 13. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem, użytkowaniem lub zwrotem roweru ze Stacji BiKeR Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK BiKeR. Pracownik BOK BiKeR poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower BiKeR jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami BiKeR. Nie wolno używać rowerów BiKeR w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
 14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

VIII. Czas trwania użytkowania

 1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny od pobrania.
 2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego użytkowania powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

IX. Naprawy i Awarie

 1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK BiKeR maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w systemie. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK BiKeR oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji BiKeR.
 2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w użytkowanym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis BiKeR.
 3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK BiKeR przez cały czas użytkowania roweru.
 4. Stojaki do mocowania rowerów są wyposażone w przycisk do zgłaszania awarii przy zwracaniu roweru. Przycisk będzie aktywny 5 sekund po wpięciu roweru do elektrozamka w danym stojaku. Po wciśnięciu przycisku na stojaku rowerowym zapali się lampka LED sygnalizująca zgłoszenie awarii roweru.

X. Zwrot

 1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru w systemie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się całodobową Infolinią.
 2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji BiKeR lub awarii Stacji BiKeR) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji BiKeR (lub innej stacji leżącej w Strefie użytkowania), zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala BiKeR oraz postępowania zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą, aplikacji mobilnej Nextbike lub poprzez kontakt z BOK BiKeR.
 3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną kradzież.
 4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony rower, wszelkie opłaty związane z przywróceniem roweru do stanu sprzed wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście po uprzednim okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy. W innym przypadku wszelkie koszty związane z naprawą ponosi właściciel konta. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK BiKeR maksymalnie do 24 godzin od zdarzenia.

XI. Opłaty

 1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na stronie bikerbialystok.pl oraz na Terminalach BiKeR.

Opłaty za Rower (bez względu na to, do jakiego systemu przynależy) naliczane są wg. stawek podanych w cenniku funkcjonującym w mieście (jednym ze Strefy użytkowania), w którym Rower jest wypożyczany.

Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut użytkowania liczona od momentu pobrania roweru w Terminalu BiKeR, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu BiKeR o przyjęciu zwrotu roweru.

 1. Opłaty za korzystanie są zróżnicowane i uzależnione od długości użytkowania roweru oraz poprawnego zwrotu roweru w systemie BiKeR. Opłata podstawowa za jednorazowe użytkowanie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt 150-minutowego użytkowania roweru wynosi 9 zł.
 2. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny użytkowania roweru, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu lub trzydziestu minut bezpłatnego użytkowania roweru.
 3. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. Wypożyczający w celu dalszego korzystania z systemu BiKeR musi doładować swoje konto do minimalnego stanu 10,00 zł brutto. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 4. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu BiKeR opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych pobrań rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar BiKeR.

XII. Odpowiedzialność

 1. Operator realizuje usługi związane z obsługą BiKeR i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.
 3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Reklamacje

 1. Klient powinien zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
  2. pocztą na adres pocztowy Operatora:
  3. Nextbike Polska S.A.
  4. ul. Przasnyska 6b
   01-756 Warszawa
 3. osobiście w siedzibie Operatora.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
 6. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 8. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
 9. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
 10. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 11. Operator udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 12. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.
 13. Klient może:
  1. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do Operatora w  ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
  2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 14. Operator nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 15. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Operator niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

XIV. Odstąpienie od Umowy.

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
  1. przesłanie do Operatora na adres email [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  2. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków jest dokonywany na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności nie jest możliwe po zrealizowaniu Umowy.

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny [email protected] lub na adres pocztowy Operatora.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi, pod warunkiem uzupełnienia przez Klienta w powyższym terminie środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł. Brak uzupełnienia środków w powyższym terminie powoduje bezskuteczność wypowiedzenia Umowy.
 3. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta chyba że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użytkowanie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
 3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do BOK BiKeR w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez Klienta.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

TABELE OPŁAT I KAR BiKeR

Rodzaj opłat   Wartość brutto
Opłata inicjalna        10 zł
Czas użytkowania roweru: Opłata podstawowa Czas użytkowania roweru: Opłata za użytkowanie roweru dla Klientów Białostockiej Komunikacji Miejskiej*
od 1 do 20 minuty 0 zł od 1 do 30 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł od 31 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł Druga godzina 2 zł
Trzecia i każda następna godzina 5 zł Trzecia i każda następna godzina 4 zł
Kary
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
        Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji 50 zł + 5zł/km
Opłata za przekroczenie 12 godzin użytkowania roweru 200 zł
Opłata za nadużycia związane z użytkowania roweru 200 zł
         Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru tradycyjnego 2000 zł
         Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru dziecięcego 1900 zł
         Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu tandem 7000 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

* Dotyczy osób identyfikujących się w systemie BiKeR za pomocą imiennej elektronicznej Białostockiej Karty Miejskiej i posiadające na karcie zakodowany i ważny na moment pobrania roweru dowolny imienny bilet okresowy lub bilet wieloprzejazdowy ważny w strefie taryfowej B (I strefa taryfowa) oraz w m. Choroszcz.

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie BiKeR.

NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Pedały (2 szt.) szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł

Poniżej zostaje przedstawiona lista zgód jaka jest pobierana od Klientów wraz z zapisami:

 1. Przeczytałem/łam i akceptuję Regulaminy systemów rowerów miejskich, których Operatorem jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa (wszystkie regulaminy znajdują się w tym miejscu)*.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu powyżej przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa w celu korzystania z systemów rowerów miejskich, określonych w regulaminach systemów. *
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również w przyszłości, dla celów marketingowych, w tym otrzymywania za pomocą wiadomości sms oraz poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, określonych w regulaminach systemów.
 4. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, adres e-mail, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 , w Warszawa, w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

Administratorem Danych Osobowych, zbieranych w powyższym formularzu jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b, KRS 0000646950, NIP: 895-198-10-07, REGON: 021336152

Nextbike Polska S.A.  przetwarza dane osobowe podane w powyższym formularzu w celu związanym z wykonaniem umowy, tj. usług świadczonych przez Operatora określonych w Regulaminie Systemu, na podstawie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz celach związanych z marketingiem produktów i usług własnych na podstawie określonej w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, a także w zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że zgoda na ich przetwarzanie może być odwołana w każdym czasie lub, że może być wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych – co skutkować będzie natychmiastowym usunięciem danych osobowych.

Archiwum regulaminów:

Wersja PDF

Zgoda opiekunów na zawarcie umowy przez niepełnoletniego z operatorem wypożyczalni Nextbike Polska

Formularze reklamacyjne

Oświadczenie o wypadku/kolizji na rowerze

Pogoda w Białymstoku

dziś, czwartek, 09 kwietnia 2020
18°
Opady deszczu Ciśnienie 1016 hPa, Wiatr 5.65 km/h
jutro
11°
pojutrze
10°
za 2 dni
12°


Pliki do pobrania