Regulamin

Regulamin
Systemu „BiKeR” Białostocka Komunikacja Rowerowa

Obowiązuje od 28.03.2023

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Białostockiej Komunikacji Rowerowej (dalej: BiKeR), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych Miasta Białystok oraz Gmin Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Supraśl i Wasilków. Regulamin BiKeR wraz z Polityką prywatności upubliczniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.bikerbialystok.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem BiKeR.
2. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 85 871 01 01
3. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej.

II. Definicje.

1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z BiKeR. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie BiKeR.
2. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z BiKeR, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Operatora.
3. Biuro Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Rowerowej /BOK BiKeR – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
a. infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 85 871 01 01
b. pocztę elektroniczną pod adresem [email protected].
Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczone są na Stronie internetowej www.bikerbialystok.pl.
4. Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
5. Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
6. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w BiKeR będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej, oraz w Aplikacji Mobilnej.
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
8. GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz sześciocyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu BiKeR, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w BiKeR, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
11. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z BiKeR, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Klient może powiązać ze swoim kontem w Systemie BiKeR kompatybilne karty i urządzenia mobilne, zgodne ze standardem RFID, które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.
12. Kwota doładowania – wpłata w wysokości minimum 1 zł, wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta. Pierwszą wpłatę należy wnieść w wysokości minimum 20 zł: 10 zł Opłaty inicjalnej (bezzwrotnej) i 10 zł dla utrzymania Minimalnego stanu Konta (do wykorzystania na przejazdy).
13. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie (bez uwzględnienia Opłaty inicjalnej), jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
14. Nieautoryzowany przejazd – korzystanie z Roweru BiKeR bez zarejestrowanego na Koncie Klienta Wypożyczenia Roweru.
15. Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi BiKeR, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
16. Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w BiKeR. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 1. Opłata inicjalna jest jednorazowa i bezzwrotna. Nie będzie rozliczana w poczet opłat za wypożyczenie.
17. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.bikerbialystok.pl/polityka-prywatnosci.
18. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
19. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z BiKeR, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w BiKeR.
21. Rower dziecięcy – rower z obręczami kół w rozmiarze 20 cali, przeznaczony dla jednego dziecka powyżej 6. roku życia o wzroście co najmniej 120 cm i wadze ciała do 60 kg. Korzystanie z Roweru dziecięcego może się odbywać tylko pod nadzorem dorosłych.
22. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w BiKeR przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 195 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 115 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 15 litrów.
23. Rower standardowy z fotelikiem dziecięcym – rower standardowy wyposażony w fotelik przeznaczony do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy co najmniej przez zamierzony czas podróży rowerem. Przewożenie dziecka w foteliku może się odbywać tylko pod nadzorem opiekuna prawnego. Szczegóły użytkowania roweru z fotelikiem dziecięcym dostępne są w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
24. Rower typu tandem – rower przeznaczony do użytku przez dwie osoby o łącznej wadze do 230 kg.
25. Serwis BiKeR – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu BiKeR.
26. Stacja BiKeR – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem BiKeR, wyposażone w stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Informacje o lokalizacji Stacji BiKeR znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
27. Strefa użytkowania – granice administracyjne Miasta Białystok oraz Gmin Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Supraśl i Wasilków.
28. Strefa Niedozwolona – miejsca/obszary, w których Klient może poruszać się Rowerem BiKeR, ale w której nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, tereny leśne, parki, cmentarze. Strefa Niedozwolona określona przez Operatora BiKeR dostępna jest na Stronie internetowej BiKeR, Aplikacji Mobilnej Nextbike oraz w BOK BiKeR.
29. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.bikerbialystok.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z BiKeR.
30. System Białostockiej Komunikacji Rowerowej /System BiKeR – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów, Postój oraz Zwrot Roweru.
31. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w BiKeR i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
32. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w Rozdziale VI pkt. 4, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo Rozdział VII. Regulaminu.
33. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji BiKeR lub poza nią poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział X. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu Białostockiej Komunikacji Rowerowej.

1. Warunkiem korzystania z Systemu BiKeR jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z BiKeR jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. Roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z BiKeR, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres [email protected].,
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora.
Zgoda powinna zawierać:
d. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
e. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
f. zgodę na korzystanie z Systemu BiKeR przez małoletniego,
g. imię i nazwisko małoletniego,
h. datę urodzenia małoletniego,
i. odręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III.2 a)
j. datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny jest na stronie www.bikerbialystok.pl
3. Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.
4. Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania.
5. Korzystanie z Rowerów Systemu BiKeR może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
6. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu BiKeR i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w Rozdziale XII. niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych w Systemie BiKeR. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
8. Nie wolno używać Rowerów BiKeR w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego bagażniku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru.
9. Zabronione jest korzystanie z Rowerów BiKeR przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
10. Zabrania się przewozu Rowerów BiKeR samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych oraz wszelkimi środkami transportu publicznego.
11. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu BiKeR w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
12. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. Nieautoryzowany przejazd skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1.
13. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
14. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
15. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK BiKeR niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
16. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK BiKeR.

V. Płatności.

1. Opłaty w Systemie BiKeR naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK BiKeR. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
2. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach BiKeR może być dokonywana:
a. przy użyciu kart płatniczych,
b. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
c. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
d. poprzez upoważnienie Operatora Systemu BiKeR do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
7. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator BiKeR ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator BiKeR zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
8. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
W trakcie trwania Umowy z Operatorem BiKeR opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
9. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu BiKeR jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. kontakt telefoniczny z BOK BiKeR.
3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z jej możliwością obciążenia,
Należy też zaznaczyć informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin BiKeR oraz Politykę prywatności Operatora.
4. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
Aby usprawnić proces logowania do Konta i Wypożyczenia Roweru, Klient ma możliwość podpięcia do swojego Konta karty RFID. Sposób połączenia karty z Kontem opisany jest w instrukcji dostępnej na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej i w BOK BiKeR.
5. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
6. Aktywacja Konta Klienta nastąpi po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a. na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
b. Klient kliknął link weryfikacyjny,
c. Klient wniósł Opłatę inicjalną.
7. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy BiKeR.

VII. Wypożyczenie.

1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient ma aktywny status Konta. Przez aktywny status Konta rozumie się:
a. kliknięcie po rejestracji linku aktywacyjnego,
b. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł,
c. lub zdefiniowanie w Aplikacji Mobilnej lub przez Stronę internetową jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, z której to środki pobierane są automatycznie.
2. Rower BiKeR można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. przyłożenie do czytnika Roweru przypisanej do Konta karty RFID,
c. kontakt z BOK BiKeR.
3. Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji BiKeR lub spoza Stacji BiKeR.
4. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.
5. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK BiKeR lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK BiKeR w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
7. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia posiadał telefon komórkowy zdolny do wykonywania połączeń z BOK BiKeR.
8. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go w Strefie Użytkowania, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

VIII. Czas Wypożyczenia.

1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 2 Regulaminu i otwarcia Blokady O-lock. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z Rozdziałem X pkt. 3 Regulaminu, czyli zamknięcia blokady O-lock. Użycie funkcji Postój nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru i zaliczane jest do Czasu Wypożyczenia.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12. godzin.
3. Przekroczenie maksymalnego Czasu jednorazowego Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego kontaktu z Klientem w przypadku wątpliwości dotyczących stanu Roweru (np. niski stan baterii, nietypowa lokalizacja Roweru).

IX. Postój.

1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
2. Funkcja Postój dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
3. Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

X. Zwrot.

1. Zwrot Roweru BiKeR możliwy jest w Strefie użytkowania (z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt. 28) na jeden z poniższych sposobów:
a. regularny Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji BiKeR, po Wypożyczeniu ze Stacji,
b. premiowany Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji BiKeR, po Wypożyczeniu poza Stacją,
c. płatny Zwrot – Zwrot Roweru poza Stacją BiKeR, ale w Strefie użytkowania.
Kwoty premii i opłaty za sposób Zwrotu X.1 b i c określa Załącznik nr 1.
2. Niedozwolony jest zwrot Roweru na obszarach trudnodostępnych, zamkniętych oraz w Strefie Niedozwolonej pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1. Przez miejsca trudnodostępne rozumiane są np. zamknięte parkingi przy centrach handlowych, osiedla zamknięte, prywatne posesje.
3. Klient zwraca Rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło Roweru było w linii prostej z ramą Roweru i Rower stał stabilnie. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.
4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
b. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (w zależności od typu Roweru),
c. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym i poza Stacją BiKeR zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
d. naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
e. naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu
Opłaty sumują się.
5. Opłata, o której mowa w Rozdziale X pkt. 4 b, może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

XI. Naprawy i awarie.

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK BiKeR lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK BiKeR oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji BiKeR.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis BiKeR.
3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK BiKeR przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XII. Blokada Kont Użytkowników.

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie BiKeR, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów BiKeR zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w Rozdziale VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower niezabezpieczony.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XIII. Reklamacje.

1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą, a w konsekwencji żądanie poprawienia usługi lub zwrotu części, lub całości naliczonej opłaty. Zgłoszenia niezawierające roszczenia skierowanego do Operatora nie będą uznane za reklamację.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. przez Aplikację Mobilną,
d. telefonicznie,
e. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
f. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK BiKeR. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden
z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK BiKeR w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIV. Zakończenie Umowy.

1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w w Rozdziale I pkt. 3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia
od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie BiKeR.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu BiKeR lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu BiKeR.
4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.
5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej, skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.
6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Użytkownik skorzystał z wypożyczalni rowerów w innych miastach na zasadzie kompatybilności Systemów zgodnie z Rozdziałem I pkt. 4 Regulaminu i w ramach rejestracji do tej kolejnej usługi nie zakładał nowego konta, Konto Użytkownika nie jest likwidowane. Usługa Konta Użytkownika będzie dalej świadczona na warunkach opisanych w regulaminie wskazanej powyżej kolejnej usługi, z której, na zasadzie kompatybilności, korzystał Użytkownik, w tym, w szczególności środki znajdujące się na Koncie będą mogły zostać wykorzystane w ramach tej usługi.
7. Jeśli Użytkownik, po rozwiązaniu Umowy, będzie korzystał z Konta Użytkownika na zasadach opisanych w ust. 6 powyżej obowiązany będzie do uiszczania opłat wynikających z regulaminu danej usługi, z wyłączeniem uiszczenia opłaty inicjalnej na warunkach określonych w regulaminie danej usługi.
8. W przypadku, gdy Konto Użytkownika będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Użytkownika przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Użytkownika. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.

XV. Przepisy przejściowe – dotyczące wyłącznie Kont utworzonych przed 26.06.2020 r.

1. W związku z wprowadzeniem zmiany w Rozdziale II pkt. 16 Regulaminu obowiązującego od dnia 26.06.2020 r. Opłata Inicjalna nie będzie rozliczana w poczet opłat po przekroczeniu bezpłatnego czasu wypożyczenia.
2. Operator obciąży konta Klientów Opłatą inicjalną w wysokości 10,00 zł. Jeżeli stan środków na koncie Klienta po obciążeniu Opłatą inicjalną będzie niższy niż Minimalny Stan konta, Klient jest zobowiązany do dopłaty środków do Minimalnego Stanu Konta w celu dalszego korzystania z BiKeR.
3. W przypadku niedokonania dopłaty zgodnie z powyższymi postanowieniami, Operator zastrzega możliwość Blokady Konta zgodnie z Rozdziałem XII Regulaminu

XVI. Postanowienia końcowe.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie;
b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia;
c. wprowadzenie nowej usługi;
d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części;
e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom;
f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych;
g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Cennik dla Roweru standardowego, standardowego z fotelikiem dziecięcym, dziecięcego i typu tandem. Wartość brutto
 

Opłata za wypożyczenie

(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

 

 

 

 

od 1 do 25 minuty 0 zł
od 26 do 60 minuty 1 zł
od 61 do 120 minuty 3 zł
trzecia i każda kolejna rozpoczęta godzina 5 zł/godz.
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 300 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie:
Roweru standardowego 3900 zł
Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym 4500 zł
Roweru dziecięcego 3500 zł
Roweru typu tandem 10000 zł

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna 10 zł
Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji BiKeR (premiowany Zwrot) 2 zł
Pozostawienie Roweru poza Stacją BiKeR (płatny Zwrot) 10 zł
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 100 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej 450 zł
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania 450 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym 600 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) 100 zł

 

Opłaty dodatkowe sumują się

Załącznik nr 2
Zasady korzystania z Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym.

1. Maksymalne obciążenie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy nie może przekroczyć 114 kg.
2. Użytkowanie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem opiekuna prawnego dziecka posiadającego konto w Systemie BiKeR. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku.
3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu winien skontaktować się telefonicznie z BOK.
4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż Rowerem.
5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do Roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do Roweru. Zaleca się również skontrolowanie temperatury fotelika (czy nie jest nadmierna np. z powodu bezpośredniego naświetlenia słonecznego). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do Roweru, Użytkownik Systemu BiKeR winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione.
6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy.
7. Dziecko przewożone w foteliku powinno mieć założony odpowiedni kask zabezpieczający, dostosowany rozmiarowo do głowy dziecka i prawidłowo zapięty (nie stanowi on wyposażenia Roweru). Wskazane jest też zabezpieczenie dziecka przed ewentualnymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi np. deszczem czy nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez odpowiedni ubiór.
8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając elementów ograniczających, ruchy dziecka w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.
9. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.
10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:
a. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub Roweru,
b. dodatkowe obciążenie Roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na Rowerze;
c. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika (powyższe należy kontrolować również w trakcie jazdy).
11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy Rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że Rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym Rowerem.
12. W trakcie użytkowania Roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.
13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać Roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.
14. Wypożyczenie oraz Zwrot Roweru z fotelikiem dziecięcym jest możliwe na każdej stacji.


Zgoda – Oświadczenie rodziców (opiekunów) »

Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe.

W tym celu staramy się dopasować dostępne w serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji (administratora) danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych. Przez dalsze korzystanie z naszego Serwisu, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nim zapisanych. Pamiętaj, że zawsze możesz wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki oraz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej Polityce Prywatności.